Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń; 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882


 

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków Stanisław Prus jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, który obejmuje miasto Wrocław oraz gminy: Kobierzyce, Sobótka, Żórawina.

zobacz zakres terytorialny

Licytacje

Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez Komornika Sądowego licytacjach nieruchomości i ruchomości. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi licytacji.

zobacz najnowsze

Potrzebne wnioski

Dla Państwa wygody, w dziale „Wnioski” udostępnione zostały wzory wniosków egzekucyjnych dotyczące spraw alimentacyjnych i cywilnych. Dzięki temu mogą Państwo przygotować dokument przed udaniem się do kancelarii.

pobierz wnioski