Przepisy prawne

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym
przy sądzie rejonowym.
Art. 2. 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności
przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

Czytaj więcej

 

USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego

Art. 1.1)
Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków
z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy,
jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach,
do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych

czytaj więcej

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 1968 r.
w sprawie czynności komorników.*

 

ujednolicony tekst rozporządzenia z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, z uwzględnieniem zmian spowodowanych ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

czytaj więcej