Pobierz wniosek

 • W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku  wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (art. 776 i art. 797 kpc).
 • Ważne jest, aby we wniosku egzekucyjnym podać jak najwięcej informacji identyfikujących dłużnika oraz wskazać sposób egzekucji i majątek dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja.
 • Informacjami identyfikującymi dłużnika (oprócz imienia i nazwiska bądź nazwy) są:  a) w przypadku osób fizycznych: adres zamieszkania, numery PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer dowodu osobistego; jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą również numer REGON i adres prowadzenia działalności gospodarczej; b) w przypadku osób prawnych:adres spółki, numery NIP, KRS i REGON oraz forma spółki.
 • Komornik, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych i prowadzonych na polecenie skarbu państwa, nie poszukuje majątku dłużnika z urzędu.
 • Jeżeli wierzyciela nie posiada wiedzy na temat majątku dłużnika  może zlecić komornikowi jego poszukiwanie (art. 7971 kpc). W tym celu wymagane jest złożenie stosownego wniosku.
 • Kancelaria Komornika Sądowego Stanisława Prusa posiada elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych ZUS, Katastru Miejskiego Wrocławia, Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, a także do systemu OGNIVO, który umożliwia poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika w ponad 80-ciu bankach. Wobec powyższego wierzyciel może złożyć wniosek o ustalenie czy dłużnikowi przysługuje prawo do nieruchomości, pojazdu mechanicznego, o ustalenie jego miejsca pracy i osoby płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, a także wnieść o ustalenie rachunków bankowych dłużnika.
  • Poniżej przedstawione zostało przykładowe zestawienie kosztów związanych z uzyskaniem informacji od właściwych organów i instytucji w trybie art. 761 kpc i art. 2 ust.5 ustawy uoksie, które mają decydujący wpływ na określenie wysokości zaliczki wpłacanej przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym: 
  Organy i instytucje udzielające odpowiedzi Koszt zapytania
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 38,68 zł
  Urząd Skarbowy 45,00 zł
  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 0,00 zł
  Zapytanie do sądowego rejestru zastawów 23,50 zł
  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 40,00 zł
  Kataster Nieruchomości opłata zależna od organu udzielającego odpowiedzi
  Wniosek o wpis do KW wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości 60,00 zł
  Wykreślenie z KW wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości 33,00 zł
  Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych-BEL 0,00 zł
  Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 0,00 zł
  System Ognivo (zapytanie do banków komercyjnych) 23,97 zł
  System Ognivo (zapytanie do banku spółdzielczego) 0,92 zł
  List polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 5,65 zł
  Zlecenie poszukiwania majątku 59,49 zł

   

  Pobierz Wnioski:

  1. Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)

  pdf doc

   

  2. Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnyh (KMP)

  pdf doc

   

  3. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

  pdf doc

   

  4. Wniosek o wyborze komornika

  pdf doc

  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  pdf doc

   

  6. Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

  pdf doc

   

  7. Wniosek dotyczący zmiany wysokości alimentów

  pdf doc